Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Do wygrania dwa zestawy książek związanych z tegoroczną Adlojadą. Zestaw tworzą "Przesilona wątpliwość" Sebastiana Dudy oraz "Terremoto" Jarosława Mikołajewskiego.

Regulamin konkursu

ORGANIZATORZY KONKURSU:

  • Muzeum Narodowe w Szczecinie

CELE KONKURSU:

  • Promocja wydarzeń odbywających się w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. Wydarzenia należą do programu Dni Kultury Żydowskiej ADLOJADA 2019

UCZESTNICY KONKURSU:

  • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wezmą udział w jednym z wydarzeń: Reportaż. Rozmowa z Jarosławem Mikołajewskim (wydarzenie odbędzie się 5 marca o godzinie 16:00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie- Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności 1 w Szczecinie) i/lub Literatura i teologia. Spotkanie z Sebastianem Dudą (wydarzenie odbędzie się o godzinie 18:00 w j.w.)

ZADANIA KONKURSOWE:

  • Uczestnicy muszą wykonać zdjęcie podczas jednego z ww. wydarzeń (zdjęcie może być wykonane telefonem komórkowym), oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe o treści „ Co oznacza termin ADLOJADA?”, oraz przesłać zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

  • Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać od godziny 16:00, 5 marca do godziny 18:00, 6 marca

WARUNKI WYGRANEJ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

  • Warunkiem zwycięstwa jest nadesłanie zdjęcia oraz prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Dwie osoby które jako pierwsze nadeślą zgłoszenia ze zdjęciem oraz prawidłową odpowiedzią na pytanie, zostaną nagrodzone. O wygranej i szczegółach jej odebrania powiadomimy drogą mailową w czwartek (7 marca) w godzinach 12:00-14:00.

NAGRODY:

  • Nagrodami w konkursie są zestawy książek. Zestaw składa się z dwóch książek: „Przesilona wątpliwość” Sebastiana Dudy (wyd. Więź), oraz „Terremoto” Jarosława Mikołajewskiego (wyd. Dowody na Istnienie)
  • We wszystkich sprawach organizacyjnych należy kierować się do Marty Mizgalskiej, tel. 797705216

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowym w Szczecinie z siedzibą przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury Województwa Zachodniopomorskiego pod nr. 2/99/WZ, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Narodowym w Szczecinie jest pan Michał Dłużak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji Konkursu w ramach ósmej edycji Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2019. Zgoda wyrażona jest w postaci wyraźnego działania potwierdzającego - przesłanie odpowiedzi mailem.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom i instytucjom trzecim.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok od daty ogłoszenia wyników konkursu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym by wziąć udział w konkursie.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące prawa:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych; na podstawie  art. 21 RODO.
- prawo do usunięcia danych osobowych; na podstawie  art. 17 ust. 1 i 2 RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

____________________

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.