Dr hab., prof. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku chemii, doktor filozofii Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium (praca pod kierunkiem prof. Roberta Spaemanna Philosophia crucis. Heideggers Beschäftigung mit dem Apostel Paulus, Frankfurt 1996). Habilitacja 2009 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie na podstawie rozprawy Odcienie obecności. Próba analizy fenomenu (Kraków 2007). Inne publikacje książkowe: Słowo i czas. Problem rozumienia Innego w hermeneutyce i teorii systemu, Szczecin 2004; Cierń w ciele. Myśl Apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010; Ewangelia Zaratustry, Warszawa 2014.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki (2012, praca: Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939, Warszawa 2015, seria Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, t. 6), historyk sztuki, muzealnik i muzeolog, absolwent Instytutu Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UW; wieloletni kustosz zbiorów dawnej sztuki europejskiej w Muzeum Sztuki w Łodzi, od 2008 związany z Muzeum Narodowym w Szczecinie, w którym jest zastępca dyrektora ds. naukowych, a od 2016 – także z Akademią Sztuki w Szczecinie; kurator wielu wystaw oraz autor bądź współautor towarzyszących im wydawnictw (Sybilla 2003: Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi; Sybilla 2013: 1913. Święto Wiosny / Frühlingsweihe, Muzeum Narodowe w Szczecinie), a także artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Holandii i Czechach; w latach 1995–2008 członek Komitetu Redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki – Journal of Conservation-Restoration”; od 2011 zastępca redaktora naczelnego, a wcześniej członek Komitetu Redakcyjnego wydawanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rocznika „Muzealnictwo”, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (SHS), Stworzyszenia Muzealników Polskich (SMP), International Council of Museums (ICOM) oraz International Council for Curators of Dutch and Flemish Art (CODART), a także członek honorowy Schadow Gesellschaft Berlin oraz Freundeskreis Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., Berlin; za swą działalność wyróżniony honorową odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab., prof. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; krytyk; recenzent „Nowych Książek”, „Kwartalnika Artystycznego” oraz innych periodyków naukowych i literackich. Redaktor naczelny (z Ingą Iwasiów) pisma „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media”. Redaktor tomów zbiorowych, m.in.: Z kuchni (współredakcja U. Bielas-Gołubowska i B.M. Wolska), Szczecin 2013; Interpretatywny słownik terminów kulturowych (współredakcja S. Iwasiów), Szczecin 2014); Stefan Flukowski i kult nowoczesności (współredakcja B.M. Wolska), Szczecin 2015; Erazm Kuźma. Słownik biografii i idei, Szczecin 2016; Literatura w Szczecinie 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia (współredakcja S. Iwasiów, P. Wolski), Szczecin 2016. Ostatnio opublikował: Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki (Szczecin 2017); Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne (Szczecin 2018).