Tekst powinien mieć przynajmniej 20 000 znaków ze spacjami.

Do tekstu proszę dołączyć streszczenie w języku angielskim (maksymalnie 4 000 znaków ze spacjami), wraz z tytułem po angielsku i informacją, kto tłumaczył streszczenie.

Autorów proszę o zrobienie tak zwanego ślepego indeksu osobowego do swojego tekstu (czyli alfabetycznego spisu nazwisk i pełnych imion osób wymienionych zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach – włącznie z redaktorami tomów, tłumaczami itp.).

Ujednolicenia do publikacji

Proszę o zapis rozwinięty elementów typu (przykłady poniżej):

rok (nie r.)
wiek (nie w.)
tysiąc, milion itd. (nie tys., mln)
tak zwany (nie tzw.)
między innymi (nie m.in.)
procent (nie %)
na przykład (nie np.)
około (nie ok.)
ulica (nie ul.)

Nazwy miesięcy proszę zapisać słownie: czerwiec, maj.

 

Wszystkie instytucje proszę podać w pełnej oficjalnej nazwie. Jeśli nazwy są na przykład niemieckie, proszę podać w nawiasie polskie tłumaczenie tej nazwy.

 

Nazwy ulic w zgodzie z zapisem z okresu, o którym mowa:

– nazwy szczecińskich (i nie tylko) ulic do wojny (do 1939) zapisujemy w języku niemieckim w polskiej i niemieckiej wersji; 
– nazwy szczecińskich (i nie tylko) ulic współcześnie zapisujemy w wersji polskiej i niemieckiej w języku polskim.

W polskiej (i niemieckiej) wersji językowej podczas używania niemieckich nazw stosujemy zapis Strasse (lub warianty).

 

Słowa pochodzenia obcego i z łaciny (np. primo voto, cakewalk) zapisujemy kursywą.

Liczebniki: 0–9 zapisujemy słownie, 10 i wyżej zapisujemy cyframi.

Daty – rozwinięty zapis: 10 listopada 1913 roku. 

Imiona – oryginalna pisownia: Siegmund Freud, Adolph baron de Meyer, Friedrich Nietzsche

Dłuższe cytaty (powyżej 3 wersów) proszę wyróżnić z tekstu światłem (enter) powyżej i poniżej, bez wcięć akapitowych. Proszę zapisać dłuższe cytaty mniejszym stopniem pisma (10 pkt.). Opuszczenia w cytatach proszę zaznaczać przez wstawienie […].

 

Proszę nie podawać literatury na końcu artykułu.

 

Proszę stosować przypisy filologiczne, u dołu strony (Wstaw→Odwołanie→Przypis dolny).

W przypisach dolnych w opisach bibliograficznych proszę stosować poniższe zasady:

TAK NIE
w:  (w:), [w:]
red. M. Giedrojć, J. Mieczkowski pod red. J. Mieczkowskiego
ibidem; idem; edaem tamże, tegoż, tejże
op. cit. dz. cyt.
cyt. za:  
bez podawania nazw wydawnictw  
przy cytowaniach ze stron internetowych koniecznie podajemy datę dostępu: 
(dostęp 12.07.2013)
 

 

Przykład opisów bibliograficznych w przypisach: 

 

E. Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich, t. 2, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, Kraków 2012, s. 337.

J. Kandziora, Autobiograficzne tło eseistyki Konstantego Jeleńskiego, „Pamiętnik Literacki” 2012, nr 3, s. 85–101.

A. Rosenberg, What happened to Mary Berg, http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/981/what-happened-to-mary-berg (dostęp 1.03.2013).